Thỏa thuận sử dụng
CHẤP THUẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chào mừng bạn đến với website(bắt đầu từ đây sử dụng từ “Website này” để thay thế cho “website”) của Viwawa (bắt đầu từ đây sử dụng từ “Chúng tôi” để thay thế cho “Viwawa”)


Với việc truy cập vào Website này (www.viwawa.com), đã cho thấy là bạn đồng ý chấp nhận với các Điều khoản Sử dụng này (“ĐKSD”). Nếu bạn không đồng ý chập nhận những ĐKSD này, xin hãy ngừng không truy cập vào trang web này nữa.


Chúng tôi có đủ quyền hạn để từ chối các truy cập tới bất kỳ ai với bất kỳ lý do này. Theo những điều khoản về Chính sách Điều hành, mà bạn đồng ý như là điều kiện để xem, chúng tôi có quyền thu thập và lưu giữ dữ liệu và thông tin cho mục địch ngăn chặn và các sử dụng khác.


Những ĐKSD này sẽ thỉnh thoảng được thay đổi bởi Chúng Tôi mà không có sự thông báo trược. Những thay đổi đến các ĐKSD này sẽ được đăng trên Website này và bạn có thể xem lại hầu hết cái bài viết hiện tại của những ĐKSD này bất cứ lúc nào trên Website này. Nhờ đó bạn đồng ý rằng việc tiếp tục sử dụng Website này sau bất kỳ thay đổi đến các ĐKSD sẽ chẵng khác gì thoả thuận được ràng buộc bởi các ĐKSD được chỉnh sửa này.


Thêm vào đó, khi sử dụng các tính năng riêng biệt của Website này, bạn sẽ theo bất kỳ hướng dẫn hoặc luật lệ được áp dụng cho nhưng tính năng này mà thỉnh thoảng được đăng trên Website này. Nhờ đó mà tất cả các hướng dẫn và luật lệ này không có tập hơp chung với các ĐKSD này.


DỮ LIỆU ĐĂNG KÝ

Với sự cân nhắc về sử dụng Website này, bạn đồng ý với:


(a) cung cấp thông tin đúng, chính xác, hiện tại và đầ đủ về bản thân khi được gợi ý ở bất kỳ form đăng ký nào (những thông tin này là "Dữ liệu Đăng ký" và


(b) cất giữ và cập nhật nhanh chóng vào Dữ liệu Đăng ký để giữ nó luôn được đúng, chính xác, hiện tại và đầy đủ.


Nhờ đó, bạn đồng ý rằng nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng, không chích xác, không thực và không đầy đủ, hoặc nếu Chúng Tôi cảm thấy nghi ngờ các thông tin này không đúng, không chích xác, không thực và không đầy đủ, Chúng tôi có thể ngưng hoặc xoá tài khoản của bạn và từ chối bất cứ hay tất cả các truy cập hiện tại hay tương lai hoặc sử dụng bởi chính bạn tại Website, hay bất cứ phần hoặc tính năng nào từ đó.CHÍNH SÁCH ĐIỀU HÀNH

Dữ liệu Đăng ký và các thông tin khác về bạn phải theo Điều khoản Sử dụng của chúng tôi, do đó mà không có tổng hợp vào các ĐKSD này. Toàn bộ Chính sách Điều hành có thể truy cập tại đây .NGƯỜI ĐÃ ĐĂNG KÝ, TÀI KHOẢN, MẬT KHẨU VÀ BẢO MẬT

Nếu bạn là người đã đăng ký, bạn sẽ nhận được mật khẩu và và tài khoản khi bạn hoàn tất quá trình đăng ký của website. Bạn có trách nhiệm lưu giữ mật khẩu và tài khoản tuyệt mật, và cũng như hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động xáy ra dưới tài khoản và mật khẩu của bận. Bạn đồng ý với:


(a) thông báo ngay lập tức cho Chúng tôi về bất cứ sử dụng nào không có uỷ quyền của tài khoản và mật khẩu của bạn hay bất cứ phá vỡ bảo mật nào; và


(b) chắc chắn rằng bạn thoát khỏi tài khoản của mình ở mỗi lần sử dụng.


Chúng tôi không có chịu trách nhiệm cho bất kỳ mọi mất mác và thiệt hại từ sự bất cẩn của bạn theo như với trường hợp này.THAY ĐỔI CHỦ TÀI KHOẢN

Viwawa tuyệt đối nghiêm cấm sự thay đổi hay chuyển nhượng quyền sử dụng tài khoản của bạn dưới bất kỳ trường hợp nào đi nữa. Bạn không được mua, giao dịch, cho đi, bán hay chuyển khoản dưới bất kỳ hình thức hoặc cách nào đối với tài khoản Viwawa. Viwawa có mọi đặc quyền riêng, mà không phải đưa ra thông báo nào cho bạn, để ngưng và loại bỏ tài khoản Viwawa của bạn nếu bạn bị phát hiện vượt qua Điều khoản Sử dụng này. Viwawa làm chủ, sở hữu bản quyền, nói cách khác, có quyền với tất cả các nội dung xuất hiện trong dịch vụ của Viwawa. Bạn đồng ý rằng bạn không có quyền hay sở hữu trong hoặc với bất kỳ nội dung được chứa và đăng tại Viwawa, bao gồm cả những vật phẩm ảo hay bất kỳ loại tiền thể hiện hay tổ chức tại Viwawa, hay bất kỳ những tính chất được thêm vào trong Tài khoản hoặc được lưu trữ trên Dịch vụ. Do đó bạn đồng ý đền bù cho Viwawa mọi mất mát, trật tiếp hay gián tiếp, được gây ra bởi bất kỳ hành động của tài khoản bạn mà Viwawa bắt phải gánh chịu. Bất hành động hay quyết định của Viwawa được xem là cuối cùng và bình thường sẽ không được bãi bỏ. Bạn sẽ không được thỉnh cần nếu bạn nhận thấy việc vượt qua điều luật này.CẤM CÁC LIÊN KẾT TỚI SITE, CÙNG QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU, "GHÉP KHUNG" VÀ GIỚI THIỆU SITE KHÁC

Trừ khi được uỷ quyền bởi chính website, ngoài ra không ai được quyền liên kết site này hay một phần, (bao gồm cả, giới hạn đến, loại logo, nhãn hiệu, thương hiệu hay bản quyền tài liệu) đến với trang của họ với bất cứ lý đo nào. Hơn nữa, bạn không được quyền giới thiệu url (địa chỉ website) của website này trong bất kỳ hãng truyền thông thương mại hay không thương mại nếu không có sự cho phép rõ ràng, cũng như bạn không được "ghép khung" site này. Bạn rõ ràng đồng ý hợp tác với Website để loại bỏ hay ngưng hoạt động và có trách nhiệm cho tất cả các thiệt hại. Do đó bạn đồng ý thanh toán các tổn thất 100,000.00 đôla USD cộng thêm các khoảng chi và thiệt hại hiện tại vì đã vi phạm điều khoản này.NỘI DUNG WEBSITE

Các nội dung của Website này, hiển nhiên, thuộc sở hữu và điều khiển bởi Chúng tôi và được bảo vệ bản quyền nhẵn hiệu, và các form khác của quyền sở hữu trí tuệ. Bằng việc truy cập Website này, do đó Chúng tôi bảo đảm cho bạn một sự cho phép giới hạn để sao chép nội dung từ Website này cho mục đích xem online và/hay offline trên một máy tính đơn, cho mục đích cá nhân và việc sử dụng phi thương mại.


Bạn không được phép download hay sao chép Website này trong toàn bộ website. Bạn rõ ràng cũng bị cấm không được sao chép, mô phỏng, hay phỏng theo nội dung từ Website này mà không có sự cho phép trước từ Chúng tôi.SỬ DỤNG CÁC ỨNG DỤNG TỪ HÃNG THỨ BA

Website này có thể triển khai, cài đặt và xuất bản hay điều chỉnh các ứng dụng từ hãng thứ ba cho những chức năng nhất định. Danh sách các ứng dụng từ hãng thứ ba được liệt kê dưới đây. Bằng việc sử dụng bất kỳ các chức năng được cung cấp bởi các ứng dụng từ hãng thứ ba, bạn xem như đồng ý với tất cả Điều khoản Sử dụng của các ứng dụng từ hãng thứ ba tương ứng. Bạn đồng ý sử dụng mỗi chức năng chỉ với ý định sử dụng bình thường và không cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp và không được uỷ quyền nào. Bạn cũng đồng ý sử dụng các chức năng với tư cách mà không vi phạm bất kỳ bộ luật pháp quyền của vùng hoặc liên bang. Các ứng dụng từ hãng thứ ba hiện tại có thể yêu cầu những thông tin mật như là mật khẩu của bạn. Nếu bạn gửi mật khẩu thông qua các ứng dụng từ hãng thứ ba, bạn sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm cho bất kỳ mất mát của thông tin cá nhân, dữ liệu nhạy cảm, tài liệu hoặc các thứ khác. Bạn sẽ bồi thường cho Pendulab Pte Ltd, phụ trợ, cơ quan, công ty mẹ cho tất cả mất mát từ kết quả của bất kỳ hành động hack, cheat hay thoả hiệp với tài khoản của bạn.


Danh sách các ứng dụng từ hãng thứ ba:
  1. Tell-A-Friend


ĐỆ TRÌNH (SUMBIT)

Nhưng là một điều kiện xem xét, bất cứ đối thoại nào giữa bạn và Chúng tôi được xem là đệ trình. Tất cả các đệ trình này bao gồm những phần sau đó, đồ hoạ kèm theo, hoặc bất kỳ nội dung nào của đệ trình, sẽ là tài sản riêng biệt của Chúng tôi và có thể được sử dụng mà không cần fải xin phép trước, cho mục đích thương mại mà không cần phải xem xét thêm. Bạn đồng ý chỉ đối thoại thông tin đó với Chúng tôi mà bạn luôn muốn cho phép Chúng tôi sủ dụng với mọi hình thức mà Chúng tôi thấy hợp lý.BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường và không đòi hỏi và yêu cầu bất cứ điều gì, bao gồm phí hợp pháp và hợp lý, tạo bởi bất kỳ hãng thứ ba nào còn nợ hay phát sinh của Nội dung Người dùng mà bạn gửi, đăng bài, truyền tải hoặc làm cho chúng hiện hữu trên Website này, kết nối tới Website này, hay phá vỡ ĐKSD, hay vi phạm bất kỳ các quyền khác.SỰ CHỈNH ĐỔI

Chúng tôi có thể bất cứ lúc nào chỉnh đổi hoặc ngừng, tam thời hay vĩnh viễn, Website này (hay bất kỳ phần còn lại) mà không cần thông báo. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiêm đối với bạn và đồi với bất kỳ hãng thứ ba nào cho bất kỳ sử chỉnh đổi, đình chỉ hoặc ngưng lại của Website này.SỰ HUỶ BỎ

Chúng tôi có thể, dưới một số trường hợp nhất định và không thông báo trước, huỷ bỏ tài khoản của bạn ngay lập tức và truy cập vào Website.Nguyên nhân cho sự huỷ bỏ này bào gồm (a) phá vỡ ĐKSD hoặc các hướng dẫn, luật lệ, điều khoản khác, (b) được yêu cầu bởi luật pháp hoặc các ban ngành của chính phủ, (c) yêu cầu từ bạn (tự bắt đầu xoá bỏ tài khoản), (d) không tiếp tục hoặc chỉnh đổi tài liệu đến Website này (hay các phần còn lại), (e) các vấn đề kỹ thuật không mong đợi, (f)gia tăng thêm thời hạn ngưng hoạt động, (g) lừa gạt trong game, và (h) những hành động có tính hiểm độc và lạm dụng đối với thành vên khác.Việc huỷ bỏ tài khoản của bạn bao gồm (a) xoá bỏ mọi truy cập vào tất cả các tính năng bên trong website, (b) xoá bỏ mật khẩu và tất cả thông tin liên quan, file, nội dung được liên kết với tài khoản của bạn (hoặc các phần còn lại), và (c) chặn không cho sử dụng Website này hay các phần còn lại.Hơn nữa, bạn đồng ý rằng tất cả sự huỷ bỏ này được thực hiện suy xét toàn bộ của Chúng tôi, mà không phải có bất kỳ giao ước nào cho những phần của Chúng tôi cần phải có lời giải thích; và cũng có nghĩa là Chúng tôi không chịu trách nhiệm đồi với bạn và bất cứ nhà cung cấp thứ ba nào cho bất kỳ sự huỷ bỏ tài khoản của bạn hoặc truy cập vào Website này.LIÊN KẾT TỚI WEBSITE NÀY

Trừ khi có uỷ quyền rõ ràng bởi Chúng tôi, link liên kết tới nội dung từ Website này từ những website khác, mail điện tử, tài liệu, hay bất kỳ hinh thức khác nào hoàn toàn bị cấm và sẽ được định là sự phá vỡ của các ĐKSD này.


"Ghép khung" hay bất kỳ hình thức khác mà nội dung của Website này được sao chép hay chuyển sang như là một phần của nội dung của bất kỳ website thứ ba nào, mail điện tử, tài liệu khác hoàn toàn bi nghiêm cấm và sẽ được định là sự phá vỡ của các ĐKSD này.


Truy cập Website này từ những liên kết đến từ trang web thứ ba, mail điện tử, hay tài liệu, bạn đồng ý với sự rằng buộc bởi những ĐKSD này.LIÊN KẾT ĐẾN CÁC SITE KHÁC

Website này có thể bao gồm các liên kết tới các site WWW hay nguồn khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc có những website và nguồn ngoài này; và Chúng tôi không tán thành cũng như xem là có trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ nội dung nào, quảng cáo, sản phẩm, hay các tài liệu khác có trên những website và nguồn này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm, trực tiếp hay gián tiếp, cho bất kỳ tổn thất hay mất mát nào được gây ra hay cho là được gây ra bởi hoặc trong kết nối với việc sử dụng hay dựa trên bất kỳ nội dung, hàng hoá hay dịch vụ nào hiện đang có trên hoặc thông qua các site và nguồn khác này.THÔNG BÁO

Không có thêm bất cứ loại thông báo nào cho bất kỳ lý do vì Người ghé thăm và Người ghé thăm hoàn toàn bảo đảm hiểu rõ rằng quyền để thông báo bị khước từ vì điều kiện cho phép được xem hoặc tương tác với website.QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Chúng tôi tôn trọng việc sở hữu trí tuệ của những người khác, và chúng tôi yêu cầu người chơi cũng tôn trọng điều đó. Nếu bạn tin rằng việc làm của bạn cũng bị sao chép như là quyền sở hữu trí tuệ đã bị vi phạm, xin hãy email cho chúng tơi (support@viwawa.com) với thông tin sau:


(a) Mô tả về sở hữu trí tuệ mà bạn xác nhận là bị vi phạm;


(b) Mô tả nơi mà tài liệu bạn xác nhận vi phạm đang xảy ra trên Website này;


(c) Thông tin chi tiết liên lạc, riêng biệt, địa chỉ, điện thoại, và địa chỉ email;


(d) Bản báo cáo (i) rằng bạn hoàn toàn tin rằng hành động mà được xem là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ mà được nhắc tới đang tiếp diễn trên website; (ii) khu vựa mà bạn tin tưởng (iii) những thông tin khác mà bạn nghĩ nó hữu ích.TỪ CHỐI CÁC BẢO ĐẢM

Thông tin và nội dung được cung cấp trên Website này thì được cung cấp trên nền tản “có sao là vậy” mà không có sự bảo đảm hay đại diện (thể hiện hoăc nhấn mạnh) của bất kỳ loại nào, bao gồm không chỉ giới hạn, sự thật, chính xác, tin tưởng, chất lượng, hoàn thành, đúng giờ, không vi phạm, quyền sở hữu, bán được, hay sự thích hợp cho bất kỳ mục đích riêng nào.SỰ LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Bạn đồng ý rằng Chúng tôi từ chối, đối với mực độ caao nhất cho phép bởi Luật pháp, bất kỳ hoặc tất cả nghĩa vu, hay trách nhiệm pháp lý cho sự chích xác, nội dung, sự hoàn thành, tính hợp pháp, độ tin tưởng hay sự thực thi, hay sự hiệu lực của thông tin hay tài liệu trên Website này.


Bạn đồng ý rằng dưới bất kỳ hoàn cảnh sẽ Chúng tôi có trách nhiệm pháp lý đối với bạn dựa trên tài khoản mà cách sử dụng đúng hay sai của bạn và dựa vào Website này. Sự loại trừ trách nhiệm pháp lý này sẽ được áp dụng nếu có sự thiệt hại từ việc sử dụng đúng hay sai hay dựa vào bất cứ nội dung nào có trên Website này, từ sự không có thẩm quyền để sử dụng Website này, hay từ sự cắt ngăn, sự đình chỉ, hoặc huỷ bỏ của Website này (bao gồm những thiệt hại gây ra từ nhà cung cấp thứ ba).


Bạn đồng ý rằng Chúng tôi từ chối, đối với mức độ cao nhất có thể cho phép bởi luật pháp, bất kỳ và tất cả nghĩa vu, hay trách nhiệm pháp lý cho sự chính xác, nội dung, sự hoàn thành, tính hợp pháp, độ tin tưởng, hay sự thực thi hay sự hiệu lực của thông tin và tài liệu trên Website này.TRANH CÃI CÁC QUYẾT ĐỊNH

Tất cả các sự tranh cãi, bàn luận hay ý kiến khác nhau có thể xảy ra giữa bạn và Chúng tôi được thực hành cho đến khi giàn xếp hoà giải bằng sự thảo luận chung.


Nếu bất cứ lúc nào có tranh cãi xãy ra, mà không được giải quyết trong vào 30 ngày bằng sự thảo luận chung, cả bạn và Chúng tôi có thể phải gửi bản tranh cãi này cho bộ phận giải quyết tranh cãi tại Singapore theo Bộ Luật Giải Quyết Các Tranh Chấp của Trung Tâm Giải Quyết Tranh Cãi Quốc Tế Singapore trước một trọng tài phân xử được chỉ định bởi Chủ toạ của Trung Tâm Giải Quyết Tranh Cãi Quốc Tế Singapore. Quyết định của trọng tài phân xử là cuối cùng và bắt buộc.


Ngôn ngữ cho việc phân xử sẽ phải là Tiếng Anh.


Phí cho việc phân xử sẽ được cho chịu bởi bên thua hoặc chiếu theo quyết định của việc phân xử. Khi mà việc phân xử được thi hành theo đúng như qui trình hợp pháp, tất cả mọi chi phí, phu phí và phí luật sẽ được chịu cho bên khởi kiện.


Bất kỳ mọi thủ tục và phát quyết được lập ra theo sự tranh cãi các quyết định này có thể được thực thi bởi bất kỳ Toà Án thích hợp.LUẬT ĐIỀU HÀNH

Việc sử dụng Website này và bất kỳ câu hỏi nào hay tranh cãi nào xuất hiện từ việc sử dụng Website này sẽ được phân tích theo bộ luật của nước Cộng Hoà Singapore và bạn đồng ý gửi đến cho bộ phận pháp quyền đặc biệt của toà án Singapore.THÔNG TIN LIÊN HỆ