Latest Tweets
Latest Blog Posts
Advertisement

  sushipackroll's profile 
 • Status: Offline
 • Member Since: Jan 2009
 • Overall Ranking: 2814
 • Last Activity at: 9 weeks ago
Trophies and Badges
My Profile

Hometown:singapore

Occupation:Nil

Companies:Nil

Schools:RSS

Affiliations:Nil

Hobbies and Interests:Playing soccer,basketball and computer games

Favorite Books:Where got time for books,throw la

Favorite Movies:Dont know :D

Favorite Music:K POP

Favorite TV Shows:Anime (romance,harem,action,ecchi)

About Me:
┌∩┐(◕_◕)┌∩┐
............................爱.....爱.....爱
..........................爱爱.爱爱.爱爱...___________________
..........................爱爱爱爱.爱爱....|.....STWACK !!!!...........|
........................爱爱爱爱爱爱爱....|.IS..THE...BEST..GAME..|
.......................爱爱爱爱爱爱爱爱..|.......!!!!!!!!!!!!..............|
........................爱爱爱爱爱爱爱爱.|__________________|
.........................爱爱爱爱爱爱爱
.............................爱爱爱爱爱
...................................爱爱
.......................爱爱爱爱爱爱爱爱爱
.....................爱...........爱爱........爱
...................爱.............爱爱.........爱
.................爱...............爱爱.......爱
...............爱.................爱爱.....爱
...............爱.................爱爱..爱
...................................爱爱
..............................爱爱爱爱
............................爱........爱
..........................爱..........爱
.........................爱...........爱
.......................爱.............爱
.....................爱...............爱
.....................爱...............爱
.......................爱.............爱
.........................爱...........爱
..........................爱爱....爱爱

<3__̴ı̴̴̡̡̡ ̡͌l̡̡̡ ̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡̡̡̡.__
╭══╮
╭╯ΘΘ ║
╰⊙═⊙╯ 送爱心囉!♡♡♡♡♡♡
░░░░░▓▓▓▓▓░░░░░
░░░▓▓▒▒▒▒▒▓▓░░░
░░▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓░░
░▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓░
░▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▓░
▓▒▒▓▓▓▓▒▒▓▓▒▒▒▓
▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓
▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓
▓▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓
▓▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓
░▓▒▒▓▒▒▒▒▒▓▒▒▓░
░▓▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▒▓░
░░▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓░░
░░░▓▓▒▒▒▒▒▓▓░░░
░░░░░▓▓▓▓▓░░░░░

..._...|..__________ __________, , )
....../ `---___________---- _____|]░ ▒▓▓█D
...../_==o;;;;;;;;__ _____.:/
.....), ---.(_(__) /
....// (..) ), ---
...//___//
..//___//
.//___//
WISHING YOU THE VERY BEST IN
 ╔══╦══╦══╦══╗
 ╚═╗║╔╗║╔╗║╔╗║
 ╔═╝║║║║║║║╚╝║
 ║╔═╣║║║║║╠═╗║
 ║╚═╣╚╝║╚╝╠═╝║
 ╚══╩══╩══╩══╝

``````````````````¶´´´´´´´´´ ¶
````````````````¶´´´¶´´´´´´´´´¶´´´¶
````````````````¶´´¶¶´´´´´´´´´¶¶´´¶
````````````````¶¶´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶´¶¶
```````¶´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´´´¶
``````¶¶´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´´´¶¶
`````¶¶´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶
``````¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶
``¶´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶
``¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶¶
``¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶
```¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶¶
```¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶
```¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶
```¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶
``¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶
`¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____████_____________████████
____█▓▓▓▓█__██████__█▓▓▓▓█████
___█▓▓██▓▓██▓▓▓▓▓▓██▓▓██▓▓▓█
__█▓▓██▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓██▓▓█
__█▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓█
__█▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓█
__███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███
____█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
____█▓▓▓▓▓▓▓██▓██▓▓▓▓▓▓▓▓█
____█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
____█▓▓▓▓▓▓▒█████▒▒▓▓▓▓▓▓█
_____█▓▓▓▓▓▒▒███▒▒▒▓▓▓▓▓█
______█▓▓▓▓▒▒▒█▒▒▒▒▓▓▓▓█
_______██▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█
_____██▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓█████
____█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
___█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█

▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒███▒▒▒▒██
▒▒▒▒▒▒█▓▓█▒██▓▓▓██▒█▓▓█
▒▒▒▒▒█▓▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▒▓█
▒▒▒▒▒█▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▓█▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▓██▓▓▓▓▓██▓▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒█▓█▒▒▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒███▒▒▓▒▒▓▓█
▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒▒█▒▒▒▓▒▒▓▓█
▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█
▒▒▒▒█▓▓▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓█
▒▒██▓▓▓█▓▒▒▒██▒██▒▒▒▓█▓▓▓██
▒█▓▓▓▓█▓▓▒▒█▓▓█▓▓█▒▒▓▓█▓▓▓▓█
█▓██▓▓█▓▒▒▒█▓▓▓▓▓█▒▒▒▓█▓▓██▓█
█▓▓▓▓█▓▓▒▒▒▒█▓▓▓█▒▒▒▒▓▓█▓▓▓▓█
▒█▓▓▓█▓▓▒▒▒▒▒█▓█▒▒▒▒▒▓▓█▓▓▓█
▒▒████▓▓▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▓▓████
▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒████▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓████
▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓""
♪*★.╔╦╦╦═╦╗╔═╦═╦══╦═╗.☆*♪
♪*☆.║║║║╩╣╚╣═╣║║║║║╩╣.★*♪
♪*★.╚══╩═╩═╩═╩═╩╩╩╩═╝.☆*♪
• • \__╭╭╭╭╭__/│
│      │
│      │ I
│ >    ● │ I
│≡ ╰┬┬┬╯ ≡│ I
│  ╰─╯  │
╰──┬O───O┬──╯
  │ H E L L O │
  ╰┬───┬╯
………………..★
…………………*………………...
☆...…………**…………..☆

..**……….*….*……..**
….*..*…..*…..*….*..*
……*…..*……….*.....*
……************……….
________000________000__________
______0_____0____0____0__000____
___00_0______0__0______0____0___
_0______0_____0_0____________0__
_0_____________00____________0__
__0_____________0___________0___
____0_____________________0_____
_______00______________00000____
_____0_______________________0__
___0__________________________0_
__0___________________________0_
__0_____________0_______0_000___
___0____0_______00_______0______
_____00_0_______000______0______
________0______0_00_0000________
_________0____0__00_____________
__________000___000_____________
_______________0000_____________
_________________00_____________
________________________________

……..*..lovel…*
…..*..lovelovelo…*
…*..lovelovelove….*
..*.lovelovelovelove…*……………. *…*…*.
.*..lovelovelovelovelo…*………*..lovelove…*
*..lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo..*
*.. lovelovelovelovelove…*..*…lovelovelov..*
.*..lovelovelovelovelove…*.*…lovelovelov...*
.*…lovelovelovelovelove..*…lovelovelov...*
…*….lovelovelolovelovelovelovelovelo...*
…..*….lovelovelovelovelovelovelov…*
……..*….lovelovelovelovelovelo…*
………..*….lovelovelovelove…*
……………*…lovelovelo….*
………………*..lovelo…*
…………………*…..,,*
…………………..*,.*
LeTs CouNT, If

A = 1.....................N = 14
B = 2.....................O = 15
C = 3.....................P = 16
D = 4.....................Q = 17
E = 5.....................R = 18
F = 6.....................S = 19
G = 7.....................T = 20
H = 8.....................U = 21
I = 9......................V = 22
J = 10..................W = 23
K = 11...................X = 24
L = 12...................Y = 25
M = 13...................Z = 26

L + O + V + E = 54

F + R + I + E + N + D + S + H + I + P = 108

~♥~ FRIENDSHIP IS TWICE AS STRONG AS LOVE ~♥~


If kisses were water, i will give you the sea
If hugs were leaves, i will give you a tree
If you love a planet, i will give you a galaxy
If friendship is life, i will give you mine

~.♥.~.♥.~.♥.~.♥.~.♥.~.♥.~.♥.~.♥.~.♥.~.♥.~.♥.~.♥.~

☆┌─┐ ─┐☆
 │▒│ /▒/
 │▒│/▒/
 │▒ /▒/─┬─┐
 │▒│▒|▒│▒│
┌┴─┴─┐-┘─┘ ❤❤❤❤❤
│▒┌──┘▒▒▒│★★★★★
└┐▒▒▒▒▒▒┌┘★☆★☆★
 └┐▒▒▒▒┌

┴┬┴┬/ ̄\_/ ̄\
┬┴┬┴▏ ▏▔▔▔▔\
┴┬┴/\ /   ﹨
┬┴∕    /  
┴┬▏    ● ▏●
┬┴▏      ▔█
┴◢██◣   /\__/
┬█████◣    /  
┴█████████████◣ ★
◢██████████████▆ Pooh says robotboy is the best
█◤◢██◣◥█████████ \  hehe :3
◥◢████ ████████◤  \
┴█████ ██████◤   ﹨
┬│  │█████◤    ▏
┴│  │       ▏
┬∕  ∕  /▔▔▔\   ∕
*∕___/﹨  ∕   \ /\
┴┬┴┬┴┬┴ \___\   ﹨/▔\﹨/▔
…………………★
……………… ★★
…………… ★★★★
……………★★★★★
………… ★★★★★★
…………★★★★★★★
………★★★★★★★★★
………………★★★
………………★★★
………………★★★


▄【┳═┵        .▄【┳═┵
●█〓██▄▄▄▄▄▄ ●●●●●●    .●█〓██▄▄▄▄▄▄ ●●●●●●
.▄▅██████▅▄▃▂ .       .▄▅██████▅▄▃▂
██████████████.     ██████████████
◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲◤ ..     .◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲◤

  ▄【┳═┵        .▄【┳═┵
  ●█〓██▄▄▄▄▄▄ ●●●●●●    .●█〓██▄▄▄▄▄▄ ●●●●●●
  .▄▅██████▅▄▃▂ .       .▄▅██████▅▄▃▂
  ██████████████.     ██████████████
  ◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲◤ ..     .◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲◤


▄【┳═┵        .▄【┳═┵
●█〓██▄▄▄▄▄▄ ●●●●●●    .●█〓██▄▄▄▄▄▄ ●●●●●●
.▄▅██████▅▄▃▂ .       .▄▅██████▅▄▃▂
██████████████.     ██████████████
◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲◤ ..     .◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲◤

  ▄【┳═┵        .▄【┳═┵
  ●█〓██▄▄▄▄▄▄ ●●●●●●    .●█〓██▄▄▄▄▄▄ ●●●●●●
  .▄▅██████▅▄▃▂ .       .▄▅██████▅▄▃▂
  ██████████████.     ██████████████
  ◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲◤ ..     .◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲◤


┏━┓ ┏∞┓
┃ ┗━━┛ ┃ ♥ Hi
┃    ┃ ♥ voted five★for all your wawa(s)
┃ ⌒  ⌒ ┃ ♥ hope u can vote back ya~
┃ ●  ∩ ┃ ♥ Thanks in advance
┃ ” ω  ┃
┗○━━━━━○
☆╭┐┌╮☆°.﹒
╭┘└┘└╮∴°☆°
└┐..┌┘─╮∴°
╭┴──┤牛轉 ├╮
│o o│乾坤 │●°
╰┬──╯  │ ∴°﹒
☆ ˍ|ˍ/ˍˍˍˍ/∴☆.
__________________V
_______________╘T█▓T╛
________________.]█▓[
________________.]█▓[
________________.]█▓[
________________.]█▓[
________________.]█▓[
________.╘╗____╔╝█▓╚╗____╔╛
_______۞]╬|▓▓▓║-r@n4-║▓▓▓|╬[۞
________.┌╜‾‾‾‾╚╗░▒╔╝‾‾‾‾╙┐
________________║░▒║
________________║░▒║
________________║░▒║
________________║░▒║
________________.|░▒|
________________.|░▒|
________________.|░▒|
________________.|░▒|
________________.|░▒|
________________.|░▒|
________________.|░▒|
________________.|░▒|
________________.|░▒|
________________.|░▒|
________________.|░▒|
________________.|░▒|
________________.|░▒|
________________.|░▒|
________________.|░▒|
________________.|░▒|
________________.|░▒|
_________________\▼/
_________________ \/
VOTE ME
.✿✿✿✿ ~~~~★
.✿~~~~~~~ ★★
.✿✿✿ ~~.★★★★★★
.........✿ ~~★★~★★
.........✿ ~ ★★~.~★★
.✿✿✿ ~ ★~~~.~~~★ TO MY WAWA!

╱☆ ∴╱☆ ∴╱
 ╱☆ ∴╱   ╱ ∴ ☆ ∴╱∴   ∴ ╱
 ╱    ╱ ∴ ☆ ∴╱
 ╱ ∴ ☆∴ ╱  ∴ ☆
∴ ╱☆ ∴╱☆ ∴╱☆ ∴╱
 ╱☆ ∴╱   ╱ ∴ ☆ ∴╱
∴   ∴ ╱
 ╱    ╱ ∴ ☆ ∴╱
 ╱ ∴ ☆∴ ╱  ∴ ☆
  ╭------╮╱ ∴ ☆ ∴╱
☆∴☆╰-╮  ╭-╯ ☆∴ ╱  ∴ ☆
  ╭╯╰--╯╰╮☆∴ ╱  ∴ ☆
  ║°☆.∴°☆.║看看你嚕^^
  ║∴°☆°☆.∴║今天過ㄉ如何ㄚ~
  ║°☆.∴°☆.║帶星星來給你~
  ║∴°☆°☆.∴║要天天開心唷~
  ║°☆.∴°☆.║要幸福喔.....
  ╰═========═╯
★╮☆
☆ °οο0ˍˍ▊ˍˍ☆ˍˍ Hellos Please do vote my
. .★/\︽﹨︽﹨︽☆︽\.☆ wawa and leave a
☆. / \︽﹨︽﹨︽★︽\° message behind and when
 ☆ │ ║﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌│.▲ i come in and look i will
★ │田║ 田 ╭┬╮田│◢█◣ vote you back !
 @ │ ║  │││ ◢███◣
║╓╥╥╥☆.. ● . . ● ╥★╥╥╥╥▊╖
╔╩╬╬╬╬. _/█\_/█\_╔╩╬╬╬╬╬
╔═══════╗
║ ╔════╗ ║ Hey My IPOD rocks dude :3
║ ║♫..... ║ ║
║ ║......♫ ║ ║
║ ╚════╝ ║
║-----▲---- ║
║..◄-●-►...║
║-----▼......║
╚═══════╝

PLS VOTE ME YA♥ع١٥٧ ♥
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
◇◆.............................................................................................................................................◆◇
◆◇...❤❤❤❤............☆.....................★.....................☆.....................★......................☆..............◇◆
◇◆...❤...................☆☆..................★★..................☆☆..................★★...................☆☆.............◆◇
◆◇...❤❤❤......☆☆☆☆☆☆☆...★★★★★★★...☆☆☆☆☆☆☆...★★★★★★★....☆☆☆☆☆☆☆.....◇◆
◇◆............❤........☆☆☆☆...........★★★★............☆☆☆☆............★★★★.............☆☆☆☆..........◆◇
◆◇............❤......☆☆....☆☆.......★★....★★........☆☆....☆☆........★★....★★.........☆☆....☆☆........◇◆
◇◆...❤❤❤.......☆..............☆....★.............★....☆..............☆....★..............★.....☆...............☆.....◆◇
◆◇.............................................................................................................................................◇◆
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
❤๑❤๑❤๑❤๑❤๑❤๑❤๑❤๑❤๑❤๑❤๑❤๑❤๑❤๑❤๑❤๑❤๑❤๑❤๑❤๑❤๑❤๑❤๑❤๑❤๑❤๑❤๑❤๑❤๑❤๑❤
*♥* ღஜღ *♥* ღஜღ *♥* ღஜღ *♥* ღஜღ *♥* ღஜღ *♥* ღஜღ *♥* ღஜღ *♥* ღஜღ *♥* ღஜღ *♥*
_**___** ………………..★……………………..★_**___**
_**___**_________****………………..★_**___**_____****
_**___**_______**___****……..★… **___**____**___****
_**__**_______*___**___**…………**__**____*___**_____**
__**__*______*__**__***__**………** _*___*__**__***___**
___**__*____*__**_____**__* *___*____*__**_____**__*
____**_**__**_**________** ______**_**_**_**____**
____**___**__**_……______________**___**__**
___*___________* _______________*___________*
__*_____________* _____________*__""______""__*
_*____0_____0____* _____♫...☆ __*___@_____@___*
_*_______@_______*___________*_______ω_______*
_*_______________* ___________*_______________*
___*_____v_____* _______________*_____V______*
_____**_____** ___________________**_____** __☆ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨ ★``
¨¨¨¨¨¨¨¨¨ **
¨¨¨¨¨¨¨¨¨*o*
¨¨¨¨¨¨¨¨*♥*o*
¨¨¨¨¨¨¨****☆**
¨¨¨¨¨¨**☆**♥*o*
¨¨¨¨¨**♥**o***☆*
¨¨¨¨**o***☆**♥*o*
¨¨¨*****♥*o***☆***
¨¨**♥**o**☆***☆*♥**
¨****o**☆****♥**o***
****o***♥**o****o**☆ *
¨¨¨¨¨____!_!____
¨¨¨¨¨\_________/¨¨¨ ☆ ☆
♥*´`*•.¸ ღஜღ ¸.•*´`*♥ ♥*´`*•.¸ღஜღ¸.•*´`*♥ ღஜღ ¸.•*´`*♥


´´´´´´´#####´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´´´###´´´´´###´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´##´´´´´´´´´´######¸´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
´´##´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´#1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
´´####´´´´´´´´´#´´´´´´´´´#o¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶
´#´####¸1´´´´´o#´´´´´´´´´´#¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´¶¶¶¶¶
´#´#####¸1´´´´´´´´´´´´´´´´#´#¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´#´######7´´´´´´´´´´´´´´´¢#´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´#´######´´´´´´´´´´´´´###´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´#######´´´´´´´######´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´7#´´´¸#´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´o####´´´´´´´´`•.¸ )´ ´´´´´´¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´#´´´´#´´´´´´´´´¸.•)´´´´´´´ ¶¶
´´´´´´´´´´##´´#´´##´´´´´´(.•´
´´´´´´´´´###´´#´´´##´´´´´*.*´¨)
´´´´´´#´´#´#´´##´´´#´´´´´.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨)
´´´´´´######´´´#´´#´´##´´´´(¸.•´ (¸.

♥*´`*•.¸ ღஜღ ¸.•*´`*♥ ♥*´`*•.¸ღஜღ¸.•*´`*♥ ღஜღ ¸.•*´`*♥

♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥
~..@@@@@..@.........@........@.........@........@..@.......@..........@...........@..@@@@....@..........@..~
~........@........@.........@.......@@.......@@.....@..@.....@..............@........@.@..........@..@..........@..~
~........@........@.........@......@..@......@.@....@..@...@..................@....@...@..........@..@..........@..~
~........@........@@@@@.....@....@.....@..@...@..@.@......................@@.....@..........@..@..........@..~
~........@........@.........@....@@@@....@...@..@..@@@.....................@.......@..........@..@..........@..~
~........@........@.........@...@........@...@....@.@..@.....@..................@........@..........@..@..........@..~
~........@........@.........@..@..........@..@.....@@..@.......@...............@.........@..........@..@..........@..~
~........@........@.........@.@............@.@........@..@.........@............@............@@@@......@@@@....~
♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥
(",) Cheeky
(^_^) Smile
($_$) when you think of money or millionaire
(♥_♥) In love wif u
("0") Frighten
('_') normal face
(/_\) Cry
(0_=) one eyes open one eyes close
*。◕‿◕。* B ع v ع ® l y h€r€! VoteD 5 sTARs fOr aLL yOUr sUpER CuTe wAwAS *。◕‿◕。*
______________________________
__________________________@_
__@@@__@@@___@@@_____@_
_@___@_@__@__@__@_____@__
_@@@@_@__@__@__@__@@@_
_____@_@__@__@__@__@__@__
__@@@__@@____@@___@@@__
______________________________
_@____@___@___@@@___@__@_
_@____@___@__@_______@_@__
_@____@___@__@_______@@___
_@@@__@@@___@@@___@__@_

My wawas

Robotboy Robotgirl Fastest Racer Golden Ox
Robotboy Robotgirl Fastest Racer Golden Ox
Overall 5.0/5.0 stars
Votes: 70

Overall 5.0/5.0 stars
Votes: 70

Overall 5.0/5.0 stars
Votes: 71

Overall 5.0/5.0 stars
Votes: 73

Sleeping Time My Cute Tigger Female Power Male Power
Sleeping Time My Cute Tigger Female Power Male Power
Overall 5.0/5.0 stars
Votes: 72

Overall 5.0/5.0 stars
Votes: 61

Overall 5.0/5.0 stars
Votes: 54

Overall 5.0/5.0 stars
Votes: 59

Fastest Runner Angry Girl The Mouse Guy SexyTinkerbell
Fastest Runner Angry Girl The Mouse Guy SexyTinkerbell
Overall 5.0/5.0 stars
Votes: 56

Overall 5.0/5.0 stars
Votes: 50

Overall 5.0/5.0 stars
Votes: 48

Overall 5.0/5.0 stars
Votes: 36

Easter Wawa Sexy Bunny Santa Wawa
Easter Wawa Sexy Bunny Santa Wawa
Overall 5.0/5.0 stars
Votes: 33

Overall 4.8/5.0 stars
Votes: 21

Overall 5.0/5.0 stars
Votes: 4


Game stats
Game Level Win Loss Draw Rank
Offline Dynasty Chess 3 25 45 1 -
Offline Sushido 28 584 168 15 -
Offline Wahjong 15 268 830 326 1169
Offline Match It 7 123 59 20 -
Offline Stwack 29 1615 603 17 -
Offline Big 2.5 31 1453 4036 2 -
Offline Groword 6 60 64 7 -
Offline Numeroid 2 34 31 14 -
Offline Zany Bridge 12 221 216 6 -
Offline Checkmate 1 5 12 2 -
Offline Wahlords 1 2 4 1 -
Offline Harvest Time 7 15 58 8 -
Offline Speedoku 1 3 7 0 -
Offline DEFCON 1 1 0 0 0 -
Offline Buffet Wars 4 23 5 0 -
Offline Texas Hold'em 1 1 3 0 -
Offline Blob Blob Battle 1 0 0 0 -

My Action
Last 10 actions
decided to Kiss 11th Nov 12:26:19
decided to Love 11th Nov 12:26:15
decided to Love 30th Sep 20:36:01
decided to Kiss 23rd Sep 14:43:10
decided to Hug 29th May 20:19:58
decided to Poke 14th May 18:35:27
decided to Whistle 8th May 01:30:51
decided to Whistle 8th May 01:30:51
decided to Tickle 1st May 12:18:41
decided to Whistle 1st May 12:18:34
 
Wallpost
wrote
at 12th Jan 15:34:18
troller
wrote
at 19th Jul 22:44:14
All 5 :)
wrote
at 11th Nov 12:26:23
。∵‧°。°‧。°。∵。∴。°‧∵。
。hi! new voted ╮★∴。°∴。‧°☆
‧│5☆★☆★☆│。°∵╭ ╮。∵°。
★│☆4★u☆★│∴。°╰~~╯‧°。
∵│★have a nice week☆★☆★│。°‧╭★☆╮。
☆│take care ☆ , good luck│°☆∵╰~~╯°★∵。
∴│ │& all the best∴‧°╭★☆╮‧。° 。from neo2408
。╰╮★☆★╭╯ 。◕‿◕。 ¸.•*´`* 。◕‿◕。 ¸.•*´`* 。◕‿◕。 ¸.•*´`*
wrote
at 7th Nov 10:38:54
invited to my club! hope join
wrote
at 6th Nov 10:24:10
oo